top of page

TERMS & CONDITIONS

ONDERNEMINGSGEGEVENS

Trimsalon Caninity

Fritz Vinckelaan 60 - 8450 Bredene

Ond.nr.: 0700.296.943

BTW nr.: BE 700.296.943

+32 472 566 403

jemi.vanelverdinghe@gmail.com

 

CUSTOMER CARE

TOEPASSELIJKHEID

Op alle offertes, overeenkomsten, leveringen en diensten van Trimsalon Caninity zijn deze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Alle andere algemene voorwaarden worden als onbestaande beschouwd.

Opdrachten dienen door de klant schriftelijk te worden bevestigd. Bij mondelinge overeenkomsten wordt alles nog eens schriftelijk bevestigd.

OFFERTE

Een offerte wordt vrijblijvend opgemaakt en is 30 dagen geldig. Andere afspraken rond de geldigheid van een offerte op maat worden daarop weergegeven.

UITVOERING

Om de uitvoering te kunnen starten dient de opdrachtgever alle gevraagde gegevens te bezorgen aan Trimsalon Caninity Indien de gevraagde informatie laattijdig wordt aangeleverd door de klant, valt dit onder de verantwoordelijkheid van de klant en kan laattijdige oplevering niet ten laste gelegd worden aan Trimsalon Caninity.

BETALING

De factuur wordt aan de klant bezorgd via e-mail of post.

De betalingstermijn bedraagt 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders aangegeven op de factuur. Bij gebreke aan tijdige betaling zal van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een verwijlintrest van 10%/jaar verschuldigd zijn op het factuurbedrag. Tevens is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een schadebeding verschuldigd ten belope van 10%, met een minimum van 125,00 EUR.

Onafhankelijk van wat voorafgaat, behoudt Trimsalon Caninity zich het recht voor om, ingeval van laattijdige betaling, de werken op te schorten, stop te zetten, het contract te verbreken lastens de schuldenaar of de goederen terug te nemen.

Voor levering van producten wordt er eerst een factuur naar de klant verstuurd. Indien de totaalfactuur niet werd betaald, worden bestelde producten niet geleverd.

AANSPRAKELIJKHEID

Klachten dienen binnen de 24u te worden gemeld op het e-mailadres jemi.vanelverdinghe@gmail.com

Trimsalon Caninity zal samen met de klant op zoek gaan naar een passende oplossing.

TOEPASSELIJK RECHT

De overeenkomsten worden beheerst door het Belgische recht.

Alle geschillen van welke aard ook, rechtstreeks of onrechtstreeks voortspruitend uit onderhavig contract, vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbank van het arrondissement Oostende-Bugge.

PRIVACY POLICY

VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

Trimsalon Caninity verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor verschillende doeleinden en rechtsgronden, zoals opmaak van offertes en facturen en om diensten te kunnen opvolgen.

VERSTREKKING AAN DERDEN

Uw persoonsgegevens worden aan derden verstrekt enkel indien dit is voor de verdere uitvoering van bovenstaande omschreven doeleinden en rechtsgronden. Verder worden voor volgende doeleinden gegevens verzameld:

01. Contact opnemen

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Trimsalon Caninity via de website. Enkel de gegevens die jij in je e-mail naar Trimsalon Caninity zet worden opgeslagen om zo en goede communicatie te hebben. Meestal gaat het om gegevens, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en projectomschrijving.

02. Analytics

De website van Trimsalon Caninity verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

BEWARING

De persoonsgegevens worden bewaard voor de duur van de opdracht en voor zolang dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering. Daarnaast worden de wettelijk verplichte persoonsgegevens bijgehouden in functie van de boekhouding, waar een opgelegde termijn werd vastgelegd.

bottom of page